Gmina Słubice w czerwonej strefie ASF

W związku z wykryciem na terenie powiatu płockiego przypadku padłego dzika, który jak okazało się w wyniku przeprowadzonych badań, zarażony był wirusem ASF, teren powiatu objęty został obostrzeniami.

W następstwie opublikowania w dniu 6 sierpnia 2019 r. decyzji Komisji (UE) 2019/1327 z dnia 5 sierpnia 2019 zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, że do obszaru objętego ograniczeniami włączone zostały w całości gminy: Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów i Słubice.

Na obszarze objętym ograniczeniami wprowadza się następujące środki w zakresie zwalczania ASF zgodnie z przepisami, a także monitorowania zdrowia świń i dzików:

– posiadacze świń są zobowiązani do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń;

– posiadacze świń są zobowiązani do powiadomienia urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie;

– posiadacze świń są zobowiązani do powiadomienia urzędowego lekarza weterynarii/ lekarza weterynarii/organu Inspekcji Weterynaryjnej/ wójta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF, w tym podwyższenia wewnętrznej ciepłoty ciała;

-posiadacze świń są zobowiązani do przestrzegania zasad bioasekuracji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie podejmowanych środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;

– powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza w gospodarstwach utrzymujących świnie, dwa razy w roku, kontrolę przestrzegania zasad bioasekuracji opisanych w przywołanych powyżej przepisach;

– przemieszczanie świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar jest dozwolone po uzyskaniu wyników ujemnych badań laboratoryjnych próbek krwi pobranych od tych świń na 7 dni przed planowanym przemieszczaniem, po uprzednim złożeniu wniosku do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku i wydaniu przez niego decyzji administracyjnej zezwalającej na przemieszczanie;

– w przypadku przemieszczania świń zaopatruje się je w świadectwo zdrowia poprzedzone badaniem klinicznym nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym przemieszczaniem;

– zakazane jest karmienie dzików;

– o każdym znalezieniu zwłok dzika lub ich części należy powiadomić wójta/lekarza weterynarii/ organ Inspekcji Weterynaryjnej/ straż leśną/leśnictwo lub nadleśnictwo/ Policję lub Straż Gminną.

W przypadku znalezienia martwego dzika nie należy dotykać zwłok, oznakować, wygrodzić miejsce znalezienia ciała oraz zgłosić ten fakt odpowiednim służbom weterynaryjnym, myśliwskim lub zarządzania kryzysowego. Jeżeli nie mamy takiej możliwości informację z dokładnym opisem sytuacji należy zgłosić na numer alarmowy 112.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ.

http://powiat-plock.pl/wiadomosci/2728-afrykanski-pomor-swin-strefa-czerwona