Pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego

Niosąc pomoc innym, czasami pomocy potrzebują również Ratownicy Medyczni, Policjanci czy Strażacy. Nie wszystkie zagrożenia można przewidzieć i dostrzec na tyle wcześnie, aby ich uniknąć.

Dziś, 17-go marca we wczesnych godzinach porannych otrzymaliśmy dyspozycję ze SK KM PSP w Płocku, aby udać się do miejscowości Zyck Polski, w gminie Słubice, gdzie naszej pomocy potrzebował Zespół Ratownictwa Medycznego. Pojazd ratowników utknął w rozmokniętym terenie. Do zdarzenia udaliśmy się zastępem GBA.

Kiedy dotarliśmy na miejsce pomocy ratownikom udzielał już jeden z okolicznych mieszkańców, który wyciągał ambulans przy pomocy ciągnika rolniczego. Dojeżdżając do zdarzenia natknęliśmy się na problem, który stanowiła droga dojazdowa do posesji. Z jednej strony gałęzie drzew wystające nad drogę na wysokości kabiny naszego pojazdu, a z drugiej koleina będąca skutkiem orania pola, aż pod samą drogę. Gdybyśmy chcieli dojechać do samej posesji niezbędne byłoby obcięcie części gałęzi, to poważnie opóźnia czas dotarcia, np. podczas pożaru. Pamiętajmy o zadbaniu o drogi dojazdowe do naszych posesji, szczególnie wtedy, kiedy odległość od utwardzonej drogi jest znaczna.

Dodatkowo apelujemy o odpowiednie oznakowanie budynków numerami porządkowymi. Tabliczka powinna być umieszczona na ścianie frontowej budynku, w sposób widoczny, a jeżeli budynek zlokalizowany jest w głębi działki oznakowanie takie powinno również znajdować się na ogrodzeniu posesji. W przypadku działek zlokalizowanych z dala od głównej drogi należy rozważyć powtórzenie oznakowania na początku drogi wjazdowej. Prawidłowe oznakowanie jest obowiązkiem ustawowym, ale również jest bardzo ważne z uwagi na nasze bezpieczeństwo. Bez czytelnego oznakowania służby ratownicze takie jak pogotowie, straż czy policja mogą błądzić w poszukiwaniu odpowiedniego adresu, co może mieć bezpośredni wpływ na mienie, zdrowie lub życie osób potrzebujących pomocy.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

„Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.”

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

„Art. 64. Niedopełnianie obowiązków w zakresie tabliczek z numerem nieruchomości, nazwą ulicy lub miejscowości

1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.”


Wyświetl większą mapę