Inspekcja wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Słubice

Zagrożenie powodziowe związane z zatorem lodowym na rzece Wiśle minęło. Teraz nadszedł czas na przegląd zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz lokalizację ewentualnych uszkodzeń.

W minioną środę, 10-go marca przedstawiciele Wód Polskich, samorządu Gminy Słubice oraz Samorządu Powiatu Płockiego spotkali się na terenie Pompowni Wiączemin, aby dokonać przeglądu wałów przeciwpowodziowych. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel OSP w Słubicach – Naczelnik Krzysztof Dobaczewski. Samorząd Gminy Słubice reprezentowali: Sekretarz Gminy – Przemysław Nowacki i Jarosław Lenarcik, natomiast Powiat Płocki: Ewa Kowalak – Radna Rady Powiatu Płockiego i Krzysztof Rygier z Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.

Podczas spotkania omówiono stan wałów przeciwpowodziowych i zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Gminy oraz aktualne zagrożenia związane z bytowaniem bobrów. Należy podkreślić, iż stan wałów i ewentualne ubytki związane z bytowaniem bobrów zostały sprawdzone w lutym br. przez strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słubice oraz pracowników Urzędu Gminy Słubice. Podczas przeglądu nie stwierdzono uszkodzeń wałów na całej długości słubickiego brzegu Wisły. W trakcie spotkania poruszono sprawę budowy podjazdu (slipu), który rozwiązałby problem wodowania łodzi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych oraz poszukiwawczych na Wiśle. – czytamy na stronie Gminy Słubice.

Temat budowy miejsca do bezpiecznego wodowania łodzi był poruszany już wielokrotnie podczas spotkań w rocznicę powodzi odbywających się w strażnicy OSP w Wiączeminie Polskim, jak również wystosowane zostało oficjalne pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w tej sprawie. W odpowiedzi z dnia 30-go kwietnia 2019 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, iż nie widzi przesłanek do finansowania i realizacji wnioskowanego zadania, które dotyczyło budowy ww. miejsca. Ponadto w odpowiedzi czytamy: „Nic nie stoi na przeszkodzie, by po uzyskaniu prawa do dysponowania gruntem (dzierżawa lub użyczenie), będącym we władaniu Skarbu Państwa a w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i uzyskaniu zgody wodnoprawnej, jako inwestycji lokalizowanej w strefie szczególnego zagrożenia powodzią oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji dla lokalizowania obiektu budowlanego, wykonali Państwo zjazd we własnym zakresie z finansowaniem pozyskanym z innych źródeł niż PGWWP.”.

Mamy nadzieję, iż tym razem rozmowy w sprawie budowy takiego miejsca przyniosą konkretne rezultaty, co będzie miało wpływ na poziom bezpieczeństwa na terenie gminy, powiatu i województwa.

Zdjęcia: Gmina Słubice