Członkowie OSP w Słubicach wybrali nowe władze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się w jednostkach OSP raz na pięć lat. Podczas tego zebrania członkowie jednostki wybierają władze  oraz przedstawicieli do władz wyższego szczebla.

W minioną sobotę, 5-go czerwca w naszej strażnicy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Zebranie to z uwagi na trwającą pandemię było już kilkukrotnie przekładane.

Obrady rozpoczął Prezes – Marek Tarka, który poprosił o wprowadzenie na salę Sztandaru. Na polecenie Naczelnika – Krzysztofa Dobaczewskiego, poczet sztandarowy w składzie: Przemysław Adamowicz, Dominik Mićkowski, Piotr Bogiel, wprowadził na salę obrad sztandar OSP w Słubicach. Po powitaniu gości, zebrani wybrali Przewodniczącego Zebrania, którym został Krzysztof Dylicki, Protokolanta – Ewa Jabłońska oraz komisje: Mandatową – Sławomir Ambroziak, Andrzej Dobaczewski, Dominik Mićkowski; Uchwał i Wniosków – Adam Rączka, Aleksandra Witczeska, Tomasz Robak; Skrutacyjną – Renata Maślanka, Paweł Rybarczyk, Piotr Bogiel.

Zebranie swoją obecnością uświetnili goście: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilary Januszczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach – Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, pracownik Urzędu Gminny w Słubicach ds. OSP – Jarosław Lenarcik, Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski oraz Prezes OSP w Juliszewie – Wiesław Świderski. Odpowiedniej rangi uroczystości nadał występ Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.

Miłym akcentem Zebrania było wręczenie odznaczeń oraz odznak. Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Andrzej Żabka – Złoty; Rafał Bogiel, Adam Rączka, Roman Jabłoński – Srebrny; Bartłomiej Tomasik, Renata Maślanka, Ewa Jabłońska, Jacek Górecki, Monika Bogiel – Brązowy. Odznakami za Wysługę Lat uhonorowani zostali: Zbigniew Malejko – 35 lat; Grzegorz Ryfa, Paweł Seweryniak, Sławomir Urbański, Andrzej Żabka – 30 lat; Piotr Bogiel, Jacek Górecki, Sebastian Margol, Sylwester Serwach, Michał Dylicki – 10 lat.

W trakcie zebrania przedstawione zostały: sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawili kolejno – Andrzej Markiewicz – Wiceprezes, Marek Bogiel – Skarbnik i Sylwester Serwach – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Następnie zaprezentowane zostały plany działalności i finansowy, które przedstawili Michał Dylicki – Sekretarz i Marek Bogiel – Skarbnik.

W Zebraniu uczestniczyło niespełna 75% członków czynnych. Wszystkie decyzje zebrania podejmowane były niemal jednogłośnie, w tym również wybory nowych władz jednostki na lata 2021-2026. Zgodnie z decyzjami Walnego Zebrania oraz po ukonstytuowaniu się Zarządu i Komisji Rewizyjnej Władze jednostki przedstawiają się następująco:

Zarząd OSP w Słubicach kadencji 2021-2026:

 1. Marek Tarka – Prezes
 2. Andrzej Markiewicz – Wiceprezes
 3. Krzysztof Dobaczewski – Naczelnik
 4. Piotr Kaczmarek – Zastępca Naczelnika
 5. Marek Bogiel – Skarbnik
 6. Michał Dylicki – Sekretarz
 7. Marzena Witczeska – Gospodarz
 8. Krzysztof Dylicki – Kronikarz
 9. Rafał Bogiel – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna OSP w Słubicach kadencji 2021-2026:

 1. Sylwester Serwach – Przewodniczący
 2. Przemysław Adamowicz – Wiceprzewodniczący
 3. Sławomir Ambroziak – Sekretarz

Podczas zebrania wybrani zostali również delegaci na Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach oraz przedstawiciele do Zarządu. Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania delegatami na zjazd wybrani zostali:

 1. Marek Tarka
 2. Andrzej Markiewicz
 3. Krzysztof Dobaczewski
 4. Piotr Kaczmarek
 5. Marek Bogiel
 6. Michał Dylicki
 7. Krzysztof Dylicki
 8. Przemysław Adamowicz
 9. Sylwester Serwach
 10. Andrzej Dobaczewski

natomiast przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego:

 1. Marek Tarka
 2. Andrzej Markiewicz
 3. Krzysztof Dobaczewski
 4. Krzysztof Dylicki