Dokonaliśmy podsumowań i planów na Walnym Zebraniu

Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej jest najwyższą władzą w jednostce. Jest to również podniosłe wydarzenie, które jest najważniejszym spotkaniem organizacyjnym w roku.

Wczoraj, 2-go marca, w siedzibie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, na Walnym Zebraniu sprawozdawczym, dokonaliśmy podsumowania minionego roku – 2023 oraz poczyniliśmy plany na nadchodzący 2024 rok. W Zebraniu obok członków jednostki udział wzięli również zaproszeni goście: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa Mazowieckiego – Karol Podleśny, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki, Komendant Honorowy Zarządu Oddziału Gminnego – Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego – Jarosław Lenarcik, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – mł. bryg. Albert Lejman, Wójt Gminy Słubice, jednocześnie członek naszej jednostki – Jacek Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słubice – Jacek Domżałowicz i Waldemar Stańczak, Radna Rady Powiatu Płockiego – Marta Michalak, Sołtys Sołectwa Słubice – Irena Janiszewska, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Słubicach – Katarzyna Cieślak oraz członkini wspierająca, która zajmuje się księgowością w naszej jednostce – Bożena Kiełbasa. Ponadto swoją obecnością zaszczyciły nas delegacje z jednostek OSP w Gąbinie, Dobrzykowie, Juliszewie i Grzybowie. Uroczystość swoją obecnością uświetniła również Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza.

Zebranie otworzył Prezes OSP w Słubicach i jednocześnie Komendant Gminny – Marek Tarka i na salę obrad wprowadzony został sztandar. W skład pocztu sztandarowego weszli: Piotr Bogiel, Dominik Mićkowski i Sebastian Chaber. Po odegraniu hymny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych nastąpiła symboliczna minuta ciszy, podczas której upamiętniliśmy druhów, który odeszli od nas w ostatnim czasie. Następnie członkowie Zebrania dokonali wybory Przewodniczącego Zebrania, którym został Krzysztof Dylicki, Protokolanta – Aleksandra Dobaczewska, Komisji Mandatowej – Adam Rączka, Marek Bogiel i Michał Dylicki oraz Komisji Uchwał i Wniosków – Sławomir Ambroziak, Renata Maślanka i Tomasz Robak.

Jednym z pierwszych punków porządku obrad było wręczenie odznaczeń i wyróżnień, którymi uhonorowani zostali następujący członkowie naszej jednostki:

  • Druh Henryk Dylicki, syn Antoniego – Odznaka „Za wysługę 60 lat”;
  • Druh Stefan Fabiańczyk, syn Jana – Odznaka „Za wysługę 40 lat”;
  • Druh Zbigniew Śliwiński, syn Stefana – Odznaka „Za wysługę 25 lat”;
  • Druh Sebastian Chaber, syn Artura – Odznaka „Za wysługę 10 lat”;
  • Druh Damian Szymański, syn Henryka – Odznaka „Za wysługę 10 lat”;
  • Druh Tomasz Szymański, syn Henryka– Odznaka „Za wysługę 10 lat”.

Następnie sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za miniony rok przedstawili odpowiednio Andrzej Markiewicz i Marek Bogiel. Kolejnym punktem zebrania było wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, której Przewodniczący Sylwester Serwach postawił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przez 73% uprawnionych do głosowania, obecnych na Zebraniu. Zgodnie z porządkiem obrad, jako kolejne zaprezentowane zostały plan działalności i plan finansowy na rok 2024, które przedstawili odpowiednio Michał Dylicki i Marek Bogiel.

Podczas zebrania miał również miejsce miły akcent. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, głos zabrał Michał Dylicki, który przekazał na ręce Prezesa Marka Tarki oraz Wiceprezesa Andrzeja Markiewicza fabrycznie nowy sprzęt w postaci przecinarki spalinowej. Następnie głos zabierali zaproszeni goście, kolejno: Marta Michalak, Jarosław Lenarcik, Albert Lejman, Jacek Kozłowski, Karol Podleśny, Wiesław Milczarek, Stanisław Wichrowski i Waldemar Zawadzki.

Ostatnim punktem części formalnej Zebrania było przyjęcie uchwał, wśród których znajdowała się uchwała dotycząca nadania godności Członka Honorowego Druhowi Zbigniewowi Śliwińskiemu. Wszystkie uchwały przyjęte zostały jednogłośnie. Po zakończeniu obrad zebrani wysłuchali krótkiego koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej, a następnie przystąpili do poczęstunku, który przygotowany został przez członków naszej jednostki, pod kierownictwem Gospodarza – Marzeny Witczeskiej, przy wsparciu m.in. Piotra Kaczmarka, Bartłomieja Tomasika, Aleksandry Dobaczewskiej, Patrycji Zielińskiej i Moniki Bogiel.