Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018

Początek roku jest czasem podsumowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w minionym roku oraz czynienia planów na rok kolejny.

Dziś, 9-go lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Zebranie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru, w składzie Druh Przemysław Adamowicz, Druh Piotr Bogiel i Druh Tomasz Robak, pod komendą Naczelnika – Druha Krzysztofa Dobaczewskiego oraz upamiętnienia minutą ciszy zmarłego w minionym roku Druha Kazimierza Kochanka. Zebranych przywitał Prezes OSP w Słubicach – Druh Marek Tarka. Wśród zaproszonych gości, którzy odpowiedzieli na zaproszenie znaleźli się: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego – Druh Karol Podleśny, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Druh Hilary Januszczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sochaczewie – Druh Mirosław Adam Orliński, Zastępca Dowódcy JRG nr 3 w Płocku – st. kpt. Maciej Szutowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Druh Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach – Druh Wiesław Cichosz, Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słubice – Jacek Domżałowicz, Sołtys Sołectwa Słubice – Irena Janiszewska, Księgowa jednostki Druhna Bożena Kiełbasa oraz delegacje z jednostek OSP w Gąbinie, OSP w Dobrzykowie, OSP w Sielcach oraz OSP w Juliszewie. Swoją obecnością zebranie uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Słubicach, pod batutą Druha Grzegorza Kobuszewskiego.

Uczestniczący w zebraniu członkowie OSP dokonali wyboru przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków. Jednogłośnie na przewodniczącego zebrania wybrany został Druh Krzysztof Dylicki, a protokolantem Druhna Aleksandra Witczeska. W skład komisji mandatowej weszli: Druhna Renata Maślanka, Druh Adam Rączka oraz Druh Rafał Bogiel, natomiast w skład komisji uchwał i wniosków: Druh Roman Jabłoński, Druh Andrzej Żabka oraz Druh Andrzej Dobaczewski.

Zebranie było okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. W pierwsze kolejności Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa wręczony został na ręce rodziny śp. Druha Kazimierza Kochanka, wręczenia dokonali Druh Karol Podleśny, Druh Hilary Januszczyk i Druh Marek Tarka. Rodzina podziękowała za udział  w uroczystościach pogrzebowych oraz odznaczenie. Następnie wręczone zostały medale Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa w Powiecie Płockim. Medalami odznaczeni zostali: Druh Marek Bogiel, Druh Rafał Bogiel, Druh Andrzej Dobaczewski, Druh Rafał Górecki oraz Druh Piotr Bogiel. Dekoracji dokonali Druh Karol Podleśny, Druh Hilary Januszczyk i Druh Marek Tarka.

Zarząd OSP w Słubicach podjął decyzję o uhonorowaniu symbolicznymi statuetkami ratowników, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych w minionym roku. Statuetki otrzymali: Druh Marek Bogiel, Druh Przemysław Adamowicz, Druh Michał Dylicki, Druh Marek Tarka, Druh Rafał Bogiel, Druh Andrzej Dobaczewski, Druh Piotr Kaczmarek, Druh Krzysztof Dobaczewski, Druhna Aleksandra Witczeska, Druh Bartłomiej Tomasik, Druh Piotr Bogiel, Druh Leszek Zwierzchowski, Druh Rafał Górecki, Druh Tomasz Robak, Druh Kamil Duda, Druh Jacek Górecki, Druh Grzegorz Ryfa, Druh Dominik Mićkowski, Druhna Ewa Jabłońska, Druh Sebastian Chaber, Druh Sebastian Jabłoński. Wręczenia dokonali Druh Marek Tarka, Druh Krzysztof Dobaczewski i Druh Krzysztof Dylicki oraz Druh Andrzej Markiewicz, Druh Piotr Kaczmarek i Druh Krzysztof Dylicki.

Wręczone zostały również symboliczne podziękowania, w formie dyplomów, za prace związane z remontem strażnicy oraz jej sprzątaniem. Dyplomami uhonorowani zostali: Druh Andrzej Dobaczewski, Druh Marek Bogiel, Druh Krzysztof Dobaczewski, Druh Marek Tarka, Druh Grzegorz Ryfa, Druh Rafał Górecki, Druhna Marzena Witczeska, Druh Bartłomiej Tomasik, Druh Jacek Górecki, Druh Leszek Zwierzchowski, Druh Piotr Kaczmarek, Druh Rafał Bogiel, Druh Adam Rączka, Druh Andrzej Markiewicz, Druhna Aleksandra Witczeska, Druhna Monika Bogiel, Druh Paweł Rybarczyk, Druh Przemysław Adamowicz, Druh Robert Rogalski oraz Druh Michał Dylicki. Wręczenia dokonali Druh Marek Tarka i Druh Krzysztof Dobaczewski oraz Druh Andrzej Markiewicz i Druh Piotr Kaczmarek.

W sposób symboliczny podziękowaliśmy również Druhowi Krzysztofowi Dylickiemu, za lata współpracy na stanowisku Wójta Gminy Słubice. Dyplom oraz album pamiątkowy wręczyli Druh Marek Tarka i Druh Krzysztof Dobaczewski.

Kolejnym punktem było ślubowanie nowoprzyjętych członków OSP w Słubicach. Do ślubowania przystąpili: Druh Sławomir Ambroziak, Druh Robert Rogalski oraz Druh Paweł Rybarczyk. Legitymacje wręczyli Druh Karol Podleśny, Druh Hilary Januszczyk i Druh Marek Tarka.

Ślubowanie zakończyło jedną część zebrania. Następnie członkowie przeszli do realizacji porządku obrad. Sprawozdanie z działalności przedstawił Wiceprezes Druh Andrzej Markiewicz, a jego podsumowaniem był poniższy film.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Druh Sylwester Serwach, sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz plan finansowy na rok 2019 odczytał Skarbnik Druh Marek Bogiel, a plan działalności Sekretarz Druh Michał Dylicki.

W trakcie trwania zebrania wręczone zostały również dyplomy uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, których wręczenia dokonali: Druh Mirosław Adam Orliński, Druh Hilary Januszczyk oraz Druh Marek Tarka. Dyplomy otrzymali: Druh Tomasz Szymański, Druha Kamil Duda, Druh Adam Gołaszewski, Druhna Bożena Kiełbasa, Druh Sebastian Chaber, Druh Marcin Wasilewski oraz Druh Sylwester Serwach.

Zebranie Walne jednogłośnie udzieliło absolutorium dla Zarządu oraz przyjęło sprawozdania i plany. Podjęte uchwały przedstawione zostały przez komisję uchwał i wniosków. Zebrani mieli również okazję obejrzeć film promujący akcję przekazania 1% podatku dla OSP w Słubicach.

Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski. Głos zabrał Druh Andrzej Markiewicz, który zaproponował upoważnienie Zarządu do czynienia starań o zwiększenie stawki ekwiwalentu dla ratowników biorących udział w działaniach ratowniczo gaśniczych. Druh Hilary Januszczy podziękował za dotychczasową działalność jednostki, jednocześnie będąc pod dużym wrażeniem działalności jednostki w minionym roku. Przekazał również informację na temat zmian w przepisach dotyczących rozliczeń stowarzyszeń, w tym jednostek OSP, z Urzędem Skarbowym. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Słubice, który zapewniał o współpracy. Przekazał również podziękowanie dla Orkiestry Dętej za udział w koncercie WOŚP. Podziękowanie odebrał Druh Grzegorz Kobuszewski. Głos zabrał również st. kpt. Maciej Szutowski, dziękując strażakom z naszej jednostki za bardzo dobrą współpracę z KM PSP w Płocku oraz za działania ratownicze w minionym roku. Od podziękowania swoje wystąpienie rozpoczął również Druh Mirosław Adam Orliński, podkreślając problemy z jakimi borykają się Ochotnicze Straże Pożarne oraz fakt, iż druhowie OSP są to osoby, którym chce się chcieć. Na zakończenie głos zabrał również Sekretarz Druh Michał Dylicki, który poinformował, iż z prośbą o pomoc zgłosili się rodzice małego Bruna. Dla chłopca zbierane są pieniądze na kosztowną operację ratującą życie. W związku z tym członkowie jednostki podjęli starania organizacji koncertu charytatywnego, który odbędzie się 17-go lutego (niedziela) o godzinie 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach.

Ostatnim punktem części oficjalnej było wyprowadzenie sztandaru. Następnie druhny i druhowie wraz z zaproszonymi gośćmi zasiedli do wspólnego poczęstunku, który wspólnie z druhnami i druhami przygotował Gospodarz Druhna Marzena Witczeska.