Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022

Wczoraj, 25-go lutego, na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach podsumowaliśmy rok 2022 oraz poczyniliśmy plany na rok 2023.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą w stowarzyszeniu jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna. To właśnie Zebranie podejmuje najważniejsze uchwały dotyczące funkcjonowania OSP i wyznacza kierunki i plany, które mają być później realizowane przez Zarząd oraz poszczególnych druhów.

Zebranie rozpoczął Prezes OSP w Słubicach Marek Tarka, następnie, pod dowództwem Naczelnika Krzysztofa Dobaczewskiego, na salę obrad wprowadzony został Poczet Sztandarowy (Przemysław Adamowicz, Dominik Mićkowski, Piotr Bogiel) oraz odegrany został Hymn Związku ZOSP RP – Rycerze Floriana. Następnie powitani zostali goście przybyli na dzisiejsze obrady: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Druh Hilary Januszczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Druh Krzysztof Dylicki, będący również członkiem naszej jednostki, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, pracownik Urzędu Gminy Słubice – Jarosław Lenarcik, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Płocku, przedstawiciel KM PSP w Płocku – mł. bryg. Maciej Szutowski, Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski, będący również członkiem naszej jednostki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słubice – Jacek Domżałowicz, Komendant Miejski Policji w Płocku – insp. Mariusz Kryszkowski, będący mieszkańcem Gminy Słubice oraz delegacje jednostek OSP w Juliszewie, OSP w Gąbinie i OSP w Dobrzykowie.

W Zebraniu uczestniczyło 65% Członków Zwyczajnych, Członkowie Honorowi, Członkowie Wspierający oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza.

Na Przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano Druha Krzysztofa Dylickiego, a Protokolantem została Druhna Aleksandra Witczeska. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Renata Maślanka, Sławomir Ambroziak i Dominik Mićkowski, a w skład Komisji Mandatowej: Adam Rączka, Rafał Górecki i Tomasz Robak.

Realizacja porządku obrad rozpoczęła się od wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Podczas zebrania uhonorowani zostali: Druh Andrzej Markiewicz – Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego”; Druh Stefan Stęborowski – Odznaka „Za wysługę 65 lat”, Druh Krzysztof Dobaczewski – Odznaka „Za wysługę 30 lat”, Druh Andrzej Dobaczewski – Odznaka „Za wysługę 30 lat”, Druh Adam Rączka – Odznaka „Za wysługę 20 lat”. Listem pochwalnym Prezesa OSP w Słubicach uhonorowany został Druh Piotr Bogiel, który w listopadzie ubiegłego roku bezinteresownie pomógł 90-letniej seniorce z terenu naszej gminy, której samochód uległ awarii. Uhonorowanie pochwałą nastąpiło na wniosek Pani Wandy Świderskiej, która złożyła do Prezesa OSP w Słubicach pismo z opisem zdarzenia oraz podziękowaniem. To dzięki takiej społecznej postawie Straż Pożarna cieszy się dużym zaufaniem społecznym.

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP w Słubicach za rok 2022, które odczytał Wiceprezes – Druh Andrzej Markiewicz, sprawozdanie finansowe Skarbnik – Druh Marek Bogiel, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Wiceprzewodniczący KR – Druh Przemysław Adamowicz oraz plan działalności na rok 2023 Sekretarz – Druh Michał Dylicki i plan finansowy Skarbnik – Druh Marek Bogiel.

W trakcie dyskusji nas sprawozdaniami nie zgłoszono żadnych uwag co do ich treści. Jednogłośnymi decyzjami zatwierdzono sprawozdania, przyjęto plany oraz udzielono absolutorium dla Zarządu za rok sprawozdawczy. Składkę członkowską na rok 2023 ustalono w wysokości 50 zł, co czyni ją niezmienną w stosunku do roku poprzedniego.

Podczas punktu wolne wnioski głos zabrali zaproszeni goście. Z pozytywnych rzeczy jakie usłyszeliśmy to, że niebawem ogłoszony zostanie przetarg na budowę nowej strażnicy naszej jednostki, która jednak stanie w zupełnie innym miejscu, na tyłach Urzędu Gminy. Ponadto Gmina Słubice czyni starania o pozyskanie środków na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego w kwocie około 500 000 zł. Odczytano również okolicznościowe adresy nadesłane przez Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Piotra Zgorzelskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adam Struzika.

Zwieńczeniem Zebrania Sprawozdawczego był poczęstunek, który został przygotowany przez Gospodarza – Druhnę Marzenę Witczeską, przy wsparciu Druhny Aleksandry Witczeskiej, Druhny Moniki Bogiel, Druha Piotrka Kaczmarka i Druha Bartłomieja Tomasika.