Na Walnym Zebraniu podsumowaliśmy rok 2021

Wczoraj, 19-go lutego członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach spotkali się w strażnicy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Był to czas podsumowania roku 2021 oraz poczynienia planów na rok 2022.

Tegoroczne Zebranie zbiegło się niestety z działaniami związanymi z usuwaniem skutków nawałnicy, a dodatkowym utrudnieniem były długotrwałe przerwy w dostawie prądu. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście, w tym m.in. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilary Januszczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Kronikarz OSP w Słubicach – Krzysztof Dylicki, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego, Pracownik Urzędu Gminy w Słubicach – Jarosław Lenarcik, Starosta Płocki – Sylwester Ziemkiewicz, Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski, Radna Rady Powiatu Płockiego – Marta Michalak oraz Sołtys Sołectwa Słubice – Irena Janiszewska.

Wszystkich zebranych powitał Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka, a uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Słubicach pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza. Uroczystości rozpoczęła się od wprowadzenia na sale obrad sztandaru OSP w Słubicach pod komendą Naczelnika Krzysztofa Dobaczewskiego, w skład pocztu sztandarowego weszli: Przemysław Adamowicz, Dominik Mićkowski, Krzysztof Kaczmarek. Następnie wręczone zostały odznaki „Za Wysługę Lat”, które otrzymali: Józef Dobaczewski, Grzegorz Kobuszewski, Waldemar Zając, Jan Bogiel, Piotr Kaczmarek, Rafał Górecki, Mariusz Robak, Paweł Robak i Ryszard Zieliński.

Zebrani jednogłośnie wybrali Przewodniczącego oraz Protokolanta Zebrania, którymi zostali odpowiednio: Krzysztof Dylicki i Aleksandra Witczeska. Wybrano również składy komisji zjazdowych: Komisji Mandatowej – Adam Rączka, Dominik Mićkowski, Tomasz Robak oraz Komisji Uchwał i Wniosków – Sławomir Ambroziak, Andrzej Dobaczewski, Krzysztof Kaczmarek.

W trakcie obrad przedstawione zostały sprawozdanie z działalności  i sprawozdanie finansowe za rok 2021, które przedstawili odpowiednio Andrzej Markiewicz –Wiceprezes i Marek Bogiel – Skarbnik. Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący – Sylwester Serwach, Komisja postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, które to absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

Następnie przedstawione zostały plan działalności i plan finansowy, które odczytali Michał Dylicki – Sekretarz i Marek Bogiel – Skarbnik. Plany zostały przyjęte przez Walne Zebranie jednogłośnie, bez uwag.

Kolejnym punktem było zabranie głosu przez zaproszonych gości. Głos zabrali: Starosta Płocki – Sylwester Ziemkiewicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego – Hilary Januszczyk, Radna Rady Powiatu Płockiego – Marta Michalak, Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski oraz Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego – Jarosław Lenarcik.

Miło nam poinformować, iż podczas wczorajszego Zebrania Starosta Płocki oraz Radna Rady Powiatu Płockiego przekazali na ręce Naczelnika – Krzysztofa Dobaczewskiego, Prezesa – Marka Tarki oraz Sekretarza – Michała Dylickiego nową torbę PSP-R1, w formie plecaka, która jest podstawowym elementem wyposażenia każdego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Dodatkowo od Starosty oraz Radnej otrzymaliśmy upominek w formie elektrycznej maszynki do mielenia mięsa, która będzie stanowić uzupełnienie wyposażenia kuchni. Sprzęt przekazany został na ręce Gospodarza jednostki Marzeny Witczeskiej.

Po wyprowadzeniu sztandaru, Prezes OSP w Słubicach zaprosił wszystkich zgromadzonych na poczęstunek oraz rozmowy kuluarowe.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania sali strażnicy na wczorajsze Zebranie oraz przygotowanie poczęstunku. Szczególne podziękowania w imieniu wszystkich członków OSP w Słubicach składamy na ręce Gospodarza – Marzeny Witczeskiej oraz Aleksandry Witczeskiej, Moniki Bogiel, Marzeny Bogiel, Krzysztofa Dobaczewskiego, Andrzeja Dobaczewskiego, Rafała Góreckiego oraz innych, którzy w mniejszym lub większym stopniu wsparli te przygotowania.